Zeebaarszwerver nieuws voor de zeevisser


Bleker doet voorstel voor een baglimiet voor recreatieve vissers

Als onderdeel van de kwartaal rapportage van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid(GVB) wordt een voorstel gedaan voor de aanpak van illegale verkoop vis. Op basis van de gesprekken is de staatsecretaris tot de conclusie gekomen dat het instellen van een baglimiet voor de recreatief gevangen vissoorten zeebaars en kabeljauw het meest geschikt is om de problematiek van de illegale verkoop van deze soorten aan te pakken.

gul vangsten met de hengel Het overleg is gevoerd met diverse partijen die zowel de recreatieve visserij vertegenwoordigen als ook de beroepsmatige visserij, zijnde: Sportvisserij Nederland, de Vereniging van Beroepsmatige Handlijnvissers, de Kenniskring kleinschalige kustvisserij, de Vissersbond, VisNed, de Verenigde Rederij Noordzeevissers en de Bootvisvereniging zuidwest Nederland. Alle partijen onderschreven de problematiek van de illegale verkoop en de grote beperkingen die de huidige handhavingsmogelijkheid van de NVWA heeft om het verbod op handel in recreatief gevangen zeevis te controleren

Omdat men met deze maatregel de illegale handel wil tegengaan zal de limiet zo gesteld worden dat de gemiddelde recreatieve visser zo min mogelijk beperkt wordt. Aansluiting bij het Belgische limiet ligt daarbij voor de hand en heeft als voordeel dat daardoor een "level playing field" met de in België geldende limieten ontstaat. In Belgie mag een recreatieve visser per dag 20 kilogram kabeljauw en zeebaars, waarvan maximaal 15 kilogram kabeljauw, aanlanden.

Bron: Kamerbrief Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid d.d. 13-09-2012
. . .bericht geplaatst op 14 september 2012. . . terug naar nieuws van zeebaarsengul   
Naar boven

Kabeljauwstand ondanks maatregelen nog steeds gevaarlijk laag

Volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) gaat het met veel visbestanden in de Noordzee beter. Wel bevindt het kabeljauwbebestand zich al een aantal jaren op een laag niveau. Pogingen om het kabeljauwbestand te herstellen hebben onvoldoende effect gehad

Hoewel het bestand sinds het historische dieptepunt in 2006 iets lijkt te zijn toegenomen, is het nog steeds zo laag dat de aanwas van jonge vis in gevaar is. De huidige toegestane vangsthoeveelheid is 26.800 ton voor de Noordzee, Skagerrak en het oostelijk deel van het Kanaal. De geadviseerde toegestane vangsthoeveelheid voor 2013 op basis van het beheerplan is 25.400ton. Daarmee zou het bestand toe moeten nemen in de richting van de veilige biologische grens. Om het bestand zo snel mogelijk boven die veilige grens te krijgen, zou de vangst volledig stopgezet moeten worden

De zeebaars is helaas nog steeds een niet gequoteerde vis, wat betekent dat er onvoldoende onderzoek naar is gedaan om de bestanden zeebaars in de Noordzee in te kunnen schatten. Hopelijk komt er wel snel verandering in de "wilde" en ongecontroleerde vangst van zeebaars. Met andere visbestanden in de Noordzee gaat het niet slecht, met een uitschieter van het scholbestand, die in geen 50 jaar zo goed is geweest.

Kijk voor gedetailleerde gegevens eens op de website van Imares.    Lees meer
. . .bericht geplaatst op 28 juli 2012. . . terug naar nieuws van zeebaarsengul   
Naar boven

Onderzoek naar illegale verkoop van kabeljauw en zeebaars door recreatieve vissers

Er is een rapportage opgesteld op basis van een onderzoek door de NVWA(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), naar aanleiding van de toezegging van Staatssecretaris Bleker, om een beeld te geven van de naleving van het verkoopverbod van zeevis door recreatieve vissers.

In de Europese Unie is het verkopen van zeevis gevangen door recreatieve vissers verboden. In Nederland is het verbod sinds 1 januari 2005 van kracht. Het onderzoek richtte zich op hoe groot het probleem van het overtreden van het verkoopverbod is .

Het blijkt dat er indicaties zijn om aan te nemen dat er op beperkte schaal zeevis, met name zeebaars en kabeljauw, verkocht wordt aan de handel of direct aan restaurants door een klein percentage van de recreatieve zeevissers(schatting 1%). Ook blijkt dat de controle op de naleving moeilijk is en er door de sector ook weinig naleving van het verbod is en er verkoop door een klein aantal recreatieve vissers plaats kan vinden.

Een mogelijke oplossing waar de NVWA voorstander van is, is het instellen van een bag-limiet. Dan met name een bag-limiet gebaseerd op aantallen en niet op basis van kilo's, zoals in België nu het geval is.

Voor het rapport van de NVWA    Lees meer
. . .bericht geplaatst op 3 mei 2012. . . terug naar nieuws van zeebaarsengul   
Naar bovenNieuwe blokkendam 2e Maasvlakte is gereed

De nieuwe blokkendam , onderdeel uitmakend van de harde zeewering, die de 2e maasvlakte bescherming biedt tegen stormen die maximaal eens in de 10.000 jaar voorkomen, is gereed. Vanaf zaterdag 28 april is er gelegenhied voor het publiek om deze puzzel van betonblokken te bekijken.

Precies 19.558 betonblokken van 2,5 x 2,5 x 2,5 meter, elk met een gewicht van ruim 40 ton, zijn stuk voor stuk nauwkeurig ingebouwd in deze nieuwe blokkendam.

Voor de bouw van deze dam is de Blockbuster ingezet. Deze speciaal aangepaste E-crane plaatste de betonblokken en waterbouwsteen tot 60 meter uit het hart van de kraan met een precisie van 15 centimeter. De Blockbuster heeft zijn werk inmiddels afgerond, maar is tijdens de themadag nog wel van dichtbij te bekijken.

De Blokkendam zelf zal verboden gebied worden, maar de lagune achter de blokken is in potentie een superstek voor de zeebaars. Helaas mag er nu nog niet gevist worden, maar altijd leuk om alvast een kijkje te nemen.

Voor meer informatie en inschrijven voor de rondrit    Lees meer
. . .bericht geplaatst op 26 april 2012. . . terug naar nieuws van zeebaarsengul   
Naar boven

Bleker belooft verkenning van Nederlands zeebaars beheerplan

Het initiatief van Sportvisserij Nederland om naar Iers model een zeebaars beheerplan voor de Nederlandse zeebaars in te stellen vindt navolging in de Tweede Kamer. Al langer is de tweede kamer bezig met een aanpassing van de uit 1963 stammende visserijwet om de stroperij aan te pakken. In deze wet is met name de stroperij op de Noordzee moeilijk aan te pakken. Nu wordt er ook koers gezet om specifiek de zeebaars in een controleerbaar model bevisbaar te maken.

In het door Sportvisserij Nederland voorgestelde model dat nu navolging vindt bij de Staatssecretaris Henk Bleker(o.a. Landbouw en visserij in zijn portefeuille) staat de zeebaars voor de sportvisserij centraal en is er tevens ruimte voor een kleinschalige, duurzame beroepsvisserij op deze soort.

Lees meer op de site van Sportvisserij Nederland    Lees meer
. . .bericht geplaatst op 2 februari 2012. . . terug naar nieuws van zeebaarsengul   
Naar boven

Inspanning Nederlandse zeebaarsvissers beloont met MSC certificaat

De Nederlandse zeebaarsvissers, aangesloten bij de Vereniging van Beroepsmatige Handlijnvissers Nederland (VBHL), hebben het MSC certificaat voor hun visserij op zeebaars weten te behalen. Met het internationaal erkende blauwe MSC-keurmerk is de traceerbaarheid van de vis naar een duurzame bron gewaarborgd.

zeebaarvangsten met de hengel In de Nederlandse vereniging zijn momenteel 21 kleine vissersvaartuigen (lengte tot 10 meter) actief. De vissers aangesloten bij de VHBL vissen met hengels vanuit een kleine boot op de zeebaars. Door het gebruik van licht vismateriaal en de actieve manier van vissen wordt het leven in zee minimaal verstoord. Ook is de hengelvisserij zeer selectief waardoor de bijvangst tot een minimum beperkt is.

De beroepsmatige handlijnvisserij op zeebaars is een relatief nieuwe visserij. Het is ontstaan vanuit een praktijk waarbij recreatieve vissers een deel van hun vangsten verkochten. In 2005 verbood de regering deze verkoop van vis door ongeregistreerde schepen, mede naar aanleiding van klachten over hoge aantallen aanlandingen van vis door recreatieve vissers.

In het kader van de MSC certificering heeft deze duurzame zeebaarsvisserij zich als doel gesteld om zich de komende jaren in te spannen om het beheer van de zeebaarsvisserij in de Noordzee te verbeteren.

Voor het persbericht van het MSC    Lees meer
. . .bericht geplaatst op 28 december 2011. . . terug naar nieuws van zeebaarsengul   
Naar boven

Delen Noordzee verboden gebied voor visserij

De visserijsector, de natuurbeweging en Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben een akkoord ondertekend over de bescherming van natuurgebieden in de Noordzee. Sommige delen van de Nederlandse kustzone worden gesloten voor de boomkor- en garnalenvisserij. Als tegenprestatie beloven de natuurorganisaties om de komende jaren niet naar de rechter te stappen, zodat de visserij de tijd en de kans krijgt om nieuwe meer duurzame vistechnieken in te voeren.

Vlakte van de Raan verboden gebied voor de visserij Het akkoord regelt de visserij in twee Natura 2000-gebieden, die onderdeel zijn van een Europees natuurnetwerk. Het gaat om de Vlakte van de Raan in de zuid-westelijke delta en de Noordzeekustzone, een strook van het Noord-Hollandse Bergen tot aan Rottum in de Waddenzee.

In de gebieden moet Nederland de zandbanken beschermen en al het leven dat zich daarin bevindt. De schelpdieren die daar leven zijn een belangrijke voedingsbron voor zeevogels. Bij het vissen met sleepnetten wordt de zeebodem omgewoeld, wat schade aan deze zandbanken toebrengt. Om de vistechnieken te verbeteren, wordt een derde van de Noordzeekustzone wel opengesteld voor innovatieve vismethoden. De natuurorganisaties hebben beloofd om daar de komende jaren geen juridische procedures tegen te voeren.

Voor het persbericht van Productschap vis    Lees meer
. . .bericht geplaatst op 13 december 2011. . . terug naar nieuws van zeebaarsengul   
Naar boven

Mogelijkheden om te vissen op de 2e Maasvlakte

Dat er veel door sportvissers wordt gevist in het Rotterdamse havengebied mag wel duidelijk zijn. Helaas wil het bedrijfsleven dit niet direct inzien en is het voor de sportvissers moeilijk om door hen gehoord te worden.

Gelukkig zijn er vrijwilligers die de tijd en mogelijkheden hebben gevonden om toch gehoord te worden. Op donderdag 24 november vond er protest plaats voor het Rotterdamse raadhuis door en voor sportvissers. De demonstratie was ter ondersteuning van een motie van Leefbaar Rotterdam voor meer recreatieve voorziening op Maasvlakte II.

Voor de sportvisserij gaat het om de vervanging van de reeds verwijderde trailerhelling en om meer en goede mogelijkheden om vanaf de kant te kunnen vissen. De zeer actieve federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland doet uitgebreid verslag van deze, voor de zeevissers, belangrijke punten.

Voor de link naar Sportvisserij Zuidwest Nederland    Lees meer
. . .bericht geplaatst op 7 december 2011. . . terug naar nieuws van zeebaarsengul   
Naar boven

Het Ierse zeebaarsbeheerplan fungeert als voorbeeld

De zeebaars heeft binnen de Nederlandse sportvisserij een voorname positie ingenomen. Het aantal vissers dat op de zeebaars vist is de laatste jaren flink gegroeid en de economische waarde hiervan wordt zeer hoog geschat, zodanig dat Sportvisserij Nederland voornemens is om een variant van het Ierse zeebaarsbeheerplan uit te dragen en bij de heren en dames bewindsvoerders onder de aandacht te brengen.

In De Republiek Ierland werd hard ingegrepen toen de zeebaars bestanden langs de Ierse kust waren uitgeput door overbevissing. Er kwam een verbod op de aanvoer van zeebaars door commerciële vissers. Ook de illegale handel werd hard aangepakt en de sportvisser werd beperkt in het meenemen van zeebaars. De Ierse economie is voor een behoorlijk gedeelte afhankelijk van toerisme. Veel vooral Britse sportvissers wisten in de jaren 80 op de stranden van bijvoorbeeld Brandon en Inch, in de branding van deze super stekken, mooie zeebaars vangsten te beleven in de winter maanden. In Ierland hebben het Buro voor toerisme en vele hengelsport organisaties een belangrijke rol gespeeld in de lobby om de massale vernietiging van de lokale zeebaars te stoppen. De succesvolle lobby heeft geleidt tot een duidelijk beheerplan voor zeebaars. De strenge naleving van dit plan werd goed bewaakt, zo heb ik in de jaren negentig ook ondervonden. Dit heeft geleid tot een herstel van de lokale zeebaarspopulatie en een eerlijke en duidelijke regel- en wetgeving omtrent de vangst en verkoop van zeebaars.

Het is bewonderenswaardig dat Sportvisserij Nederland met een initiatief komt voor een beheerplan voor de Nederlandse zeebaars en de commerciële en of illegale zeebaars verkoop wil bespreken. Dit kan leiden tot een kleinschalige en beheersbare aanvoer van zeebaars voor de commercie en een duidelijke regelgeving voor sportvissers die op zeebaars vissen.

Voor de aankondiging door Sportvisserij Nederland    Lees meer
. . .bericht geplaatst op 12 november 2011. . . terug naar nieuws van zeebaarsengul   
Naar boven

Onderzoek naar openen Brouwersdam

Het Rijk en regionale overheden hebben samen onderzocht hoe de acht kilometer lange Brouwersdam tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland gedeeltelijk kan worden geopend om de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer te herstellen. De opening in de dam kan worden gebruikt voor het opwekken van duurzame energie.

Het openen van de Brouwersdam gaat ongeveer 160 miljoen euro kosten. De ontwikkeling van een getijdencentrale kost nog eens 250 tot 450 miljoen. De meest voor de hand liggende partner hiervoor is het Zeeuwse energiebedrijf Delta, dat al enige tijd plannen heeft in die richting.

In het kader van de Deltawerken is het Grevelingenmeer door de Grevelingendam (1965) en de Brouwersdam (1971) van zee afgesloten en is de zeearm een meer geworden. Sinds de bouw van de Brouwersdam als onderdeel van de Deltawerken verdween het getij in de Grevelingen.

In 2008 heeft Rijkswaterstaat een onderzoek gedaan naar de verbetering van de waterkwaliteit en ecologie van het Grevelingen. Daaruit bleek dat getijdewerking juist een positief effect zou hebben op de natuur. Door bijvoorbeeld een doorlaat of een sluis in de Brouwersdam zou het getij weer gedeeltelijk terug kunnen keren.

Voor meer informatie over het project   Lees meer
. . .bericht geplaatst op 25 september 2011. . . terug naar nieuws van zeebaarsengul   
Naar boven

Reddingsplan voor de Europese visserij

De voorgestelde hervorming van het EU-visserijbeheer moet de visbestanden weer op een duurzaam peil brengen en zo zorgen voor een stabiele en zekere aanvoer van gezonde visserijproducten.

De visserij moet weer winstgevend worden en minder afhankelijk van overheidssubsidies. In kustgebieden moet de sector zorgen voor nieuwe banen en groei.

Het is hoog tijd voor een ommezwaai. Dankzij eerdere EU-maatregelen lopen sommige bestanden al minder gevaar, maar er wordt nog steeds meer vis gevangen dan erbij komt.

Het resultaat? Drie van de vier vissoorten worden nu overbevist, waardoor het hele mariene ecosysteem in gevaar komt. Voor de visserijsector betekent dat een dalende omzet en een onzekere toekomst.

Met de nieuwe maatregelen zouden visbestanden naar schatting 70% kunnen groeien. Tegelijkertijd zou de totale vangst met 17% omhoog kunnen, wat de sector winstgevender maakt

Wat houden de voorstellen in?

 • Het visserijbeheer moet worden gebaseerd op langetermijndoelstellingen en het beste wetenschappelijke advies.
 • De vangstquota moeten alle visbestanden tegen 2015 op een duurzaam niveau brengen, in lijn met de internationale verplichtingen van de EU.
 • Vissers moeten al hun vangsten aan land brengen, teruggooien wordt verboden.
 • Overcapaciteit van de vloot moet verdwijnen door marktmaatregelen, niet door subsidies. Vissers moeten bijvoorbeeld individuele vangstquota kunnen verhandelen.
 • De kleinschalige visserij moet steun krijgen om zich aan de veranderingen aan te passen.
 • De EU-landen moeten meer inspraak krijgen bij lokale en regionale instandhoudingsmaatregelen. Ook de vissers moeten zelf kunnen beslissen over de omvang van de vloot en de aanvoer.
 • Duurzame viskwekerijen moeten steun krijgen zodat ze kunnen voldoen aan de vraag.
 • De consument moet meer informatie krijgen over de kwaliteit, herkomst en duurzaamheid van de vis die hij koopt.
De EU geeft alleen nog maar subsidie aan milieuvriendelijke visserijprojecten. Door strengere controles zullen overtreders en projecten die leiden tot overcapaciteit, hun steun verliezen. De Commissie wil visbestanden ook internationaal beschermen door nieuwe EU-overeenkomsten met andere landen

Wat zijn de volgende stappen?

De voorstellen moeten nu worden bekeken door het Europees Parlement en de regeringen van de EU-landen.

Bron: Europese Commissie   Lees meer
. . .bericht geplaatst op 14 juli 2011. . . terug naar nieuws van zeebaarsengul   
Naar boven

Scholbestand herstelt goed maar kabeljauwbestand in Noordzee is bedroevend.

De Nederlandse vissers vissen inmiddels enkele jaren volgens een 'platvisbeheerplan'. Dit werpt duidelijk zijn vruchten af en bevestigt de positieve inzet van de vissers. Helaas moeten we constateren dat de kabeljauw blijkbaar niet terug wil komen. Dit bestand laat zich maar niet herstellen.

Een flinke groei van het scholbestand maakt een verhoging van de quota mogelijk. Het beheerplan staat een maximale aanpassing van 15% naar beneden of naar boven toe.

Nederland had in het verleden meer dan honderd kabeljauwvissersschepen en die zijn alle gesaneerd. Nederland doet feitelijk geen gerichte kabeljauwvisserij meer. De vissers begrijpen daarom ook niet waarom de kabeljauwstand niet wil herstellen, maar wil hiervoor ook zeker niet verantwoordelijk worden gesteld. Kabeljauw is voor Nederlandse vissers geen doelsoort, maar een bijvangst

Bron: Produktschap vis   Lees meer
. . .bericht geplaatst op 11 juli 2011. . . terug naar nieuws van zeebaarsengul   
Naar boven

KNRM brengt misbruik van hulp in rekening

Een sportvisser met motorpech, die zich doelbewust van de Belgische kust naar Nederland liet drijven om zich daar kosteloos te laten helpen, zal van de KNRM de rekening gepresenteerd krijgen wegens misbruik. De KNRM geeft daarmee een signaal, dat kosteloze hulpverlening ook grenzen kent.

De KNRM gaat misbruik door watersporters van de gratis reddingsdienst voortaan in rekening brengen. Onlangs heeft de KNRM een sportvisser met motorpech een rekening gestuurd. Hiermee wil de KNRM een signaal afgeven aan schippers dat misbruik van de onbetaalde hulpdienst niet onbeperkt is. De betreffende watersporter liet zich doelbewust van de Belgische kust naar de Nederlandse kust drijven om zodoende gratis gesleept te worden door de KNRM.

De sportvisser kreeg motorpech op een positie die 70 kilometer uit de Belgische kust lag, vervolgens werd hulp gevraagd bij de kustwacht in Oostende. Er werd aangeboden om naar Zeebrugge te worden gesleept maar dat werd geweigerd door de schipper. Hij wenste naar het Nederlandse Roompot te worden gesleept. Ook een (betaalde) sleep door Multraship uit Terneuzen die de man wel naar Roompot te slepen werd afgewezen.

Vervolgens gaf de schipper aan dat hij zijn boot wilde laten afdrijven naar de Nederlandse kust om daar hulp te vragen van de KNRM. Daar aangekomen kon het Kustwachtcentrum niet anders dan de procedures volgen en werd de man "gered" door de vrijwilligers van de KNRM die daarvoor enkele uren onderweg waren.

De KNRM, die van de situatie op de hoogte was, beschouwt dit als misbruik en zal voor de sleephulp een tarief van 2.300,- Euro per uur in rekening brengen. Er wordt tevens aangifte gedaan van misbruik van hulpverleningsdiensten.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij garandeert 24 uur per dag redding en hulp op zee, waarvoor geen kosten in rekening gebracht worden. De reddingboten van de KNRM worden bemand door vrijwilligers. Het reddingswerk door de vrijwilligers wordt mogelijk gemaakt door donaties van Redders aan de wal. De KNRM wil met dit laatste incident duidelijk maken dat redders altijd oproepbaar zijn en altijd zullen varen, maar dat aan kosteloze hulpverlening een grens zit.

Bron: KNRM   Lees meer
. . .bericht geplaatst op 20 mei 2011. . . terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Dodelijk ongeval visser bij Maeslantkering Nieuwe Waterweg

25-april-2011

Een visser die met zijn familie aan het vissen was in de buurt van de Maeslantkering is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen.

De man werd maandagmiddag door een golf van de Maeslantkering geslagen. Hij is nog met een spoedtransport naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht, maar hij had toen al te lang in het water gelegen.

De man was volgens de politie samen met zijn vrouw, zoon en neefje aan het vissen op de Maeslantkering, toen hij opeens door een grote golf in het water werd geslagen. Vermoedelijk ontstond de golf door een passerende boot. Ook zijn zoon viel in het water, maar deze kon direct worden gered.

Toen de 35-jarige Hagenaar niet op eigen kracht naar de kant kon komen, werd er een grote zoekactie op touw gezet. Er werd gezocht met meerdere boten en een traumahelikopter. Enige tijd later werd hij door duikers uit het water gehaald. Hij was toen al buiten bewustzijn.

Bron ANP
. . .bericht geplaatst op 25 april 2011. . . terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Staatssecretaris Bleker lijkt van de leg

Begin februari schreef Bleker de Kamer nog dat hij het recreatievissen met fuiken verbiedt. Nu gaat hij, onder druk van de Tweede kamer, voor de recreatievissers het aalbeheerplan aanpassen zodat er toch fuiken te water gelaten kunnen worden

Niets is zo veranderlijk als het weer, of misschien toch wel, bijvoorbeeld de politiek. Staatssecretaris Bleker(o.a. Visserij) heeft ook besloten om het in januari genomen besluit om het staandwant vissen toe te staan, toch weer te veranderen.

Hij wil dit veranderen in een uitvoering door "Nee tenzij". Dit houdt in dat er door vissers die met staandwant willen gaan vissen eerst toestemming gevraagd dient te worden aan de lokale overheid. Hiermee is de controle mogelijkheid groter en kan er door middel van inspraak ook door lokale vissers invloed uigeoefend worden op het plaatsen van staandwant op hun visstek.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
We blijven de Staatssecretaris kritisch volgen.

. . .bericht geplaatst op 22 maart 2011. . . terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Zet bedreigde vis terug

De Atlantische steur, houting, zeeforel en Atlantische zalm worden met uitsterven bedreigd.

Het is nog niet bij iedereen voldoende bekend dat deze vissoorten daarom wettelijk beschermd zijn en na vangst direct moeten worden teruggezet. Een voorlichtingscampagne moet hier verandering in brengen.

Toch blijken zowel sport- als beroepsvissers en medewerkers van visveilingen niet altijd op de hoogte te zijn van de beschermde status van deze vissen. Daarbij worden de vissoorten dikwijls ook niet herkend. Om de beschermde status onder de aandacht te brengen en herkenning van deze vissen te vergemakkelijken, is er deze week naar alle hengelsportwinkels, -verenigingen en visafslagen een speciaal voor dit doel gemaakte poster en folder gestuurd (oplage resp. 3.000 en 20.000).

Bovendien is er een speciale website ontworpen waar vangstmeldingen kunnen worden gedaan. Vang je een van deze bijzondere soorten als toevallige bijvangst tijdens het vissen? Meld die dan op:
www.livingnorthsea.eu. Voor speciale vangstmeldingen wordt een kleine attentie gegeven.

Meer uitleg op deze poster  Poster bedreigde vissoorten

Bron Produktschap vis
. . .bericht geplaatst op 22 maart 2011. . . terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Enquête visbestanden 2010 met medewerking beroepsvissers Noordzee.

Aantallen kabeljauw in Noordzee vermeerderen?

Noordzeevissers uit vijf landen werden gevraagd hun mening te geven over de veranderingen in de toestand van acht belangrijke visbestanden in de eerste helft van 2010 vergeleken met dezelfde periode in 2009

De enquête heeft tot doel de bestandsschattingen van de wetenschappers beter in overeenstemming te brengen met de werkelijke toestand van de visbestanden. De beleving van de visser week regelmatig behoorlijk af met de informatie die door wetenschappers en beleidsmedewerkers over de visbestanden werden aangeleverd.

Tweederde van de deelnemers aan de enquete over gevangen kabeljauw gaven aan meer kabeljauw te vangen en zagen ook meer kabeljauw in verschillende jaarklassen. In het algemeen gaf men aan een gemiddeld tot hoge aanwas te zien.

Ook voor de wijting en menige platvissoort werd een toename van de vangsten afgegeven ten opzichte van 2009.

Ook werden de aantallen discards per vissoort bijgehouden en doorgegeven. Dit blijft een zeer zorgwekkende situatie waar heel snel een oplossing voor dient te komen.

Net als voorgaande jaren heeft het Productschap Vis de enquête gecoördineerd voor de Nederlandse Noordzeevissers.
Voor een meer volledige weergave van de uitkomsten van de enquette kunt u de volgende link gebruiken. Lees meer
. . .bericht geplaatst op 1 maart 2011. . .  terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Besluit verbod staandwant vissen is teruggedraaid

Recreatievissers die vissen met staandwant mogen dat blijven doen.

Door het vorige kabinet was het vissen met staandwant verboden per 1 januari 2011. Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur, CDA) komt daar nu op terug, heeft hij de Tweede Kamer laten weten. Vissers mogen op 1 april weer met staandwant vissen.

Vooral op de Waddeneilanden en in Zeeland wordt er veel met staandwant gevist.
. . .bericht geplaatst op 11 februari 2011. . .  terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Besluiten visserijraad gericht op de toekomst

Nieuwe vistechniek voor beroepsvisserij:, de Pulsvisserij krijgt meer ruimte van de Visserijraad. Zeedagen voor Boomkorvisserij met 10% gekort.

De visserijministers van de Europese Unie(Visserijraad) bepalen elk jaar hoeveel van een bepaalde vissoort gevangen mag worden. Dit wordt de TAC (Total Allowable Catch: totaal toegestane vangst) genoemd. Bij het bepalen hiervan wordt rekening gehouden met hoe de vis er biologisch voor staat. Ook wordt bekeken hoeveel vis nodig is om een goede visstand te houden en hoeveel vis vogels en andere dieren nodig hebben als voedsel. Dat betekent dat er in het ene jaar meer gevangen kan worden dan in het andere. Het doel is de visbestanden op lange termijn in stand te houden en te verbeteren. Voor 2011 zijn de volgende besluiten genomen door de Visserijraad.

Het aantal vergunningen voor het gebruik van het innovatieve pulstuig door de Nederlandse Noordzeevisserij is verdubbeld tot 42. De pulsvisserij is gericht op brandstofbesparing, vermindering bodemberoering, grotere selectiviteit en betere kwaliteit vis.

Het aantal zeedagen is verder gekort met 10 % voor de boomkorkotters, hetgeen verband houdt met het beheerplan tong en schol. De niet boomkorkotters, zoals twinriggers, krijgen zelfs 15% minder zeedagen in 2011. Deze korting houdt verband met het herstelplan voor de Noordzeekabeljauw, een vissoort waarvan Nederland maar een marginaal aandeel in het Noordzeequotum heeft.

Voor wat betreft de TAC's voor 2011 gaat de schol-TAC met 15% omhoog en blijft de TAC voor Noordzeetong op hetzelfde niveau als vorig jaar. De TAC voor de geassocieerde bestanden zoals in het bijzonder tarbot, griet, tongschar, schar en bot worden ook in 2011 gekort. De reductie van de quota van deze bestanden, die alle in samenhang met de tong- en scholvisserij meegevangen worden is door flink verzet van de staatssecretaris beperkt gebleven tot 5%..

Verdere gegevens betreffende de beslissingen van de visserijraad kunt u vinden in het persbericht op de website van Productschap Vis.  Lees meer
. . .bericht geplaatst op 17 december 2010. . .  terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Vrouw uit de Nieuwe Waterweg gered.

Hoek van Holland.

Vrijdagmiddag 19 november 2010 kregen de KNRM opstappers in de Hoek om 17.03 uur melding van een persoon te water. Om 17.10 uur voer de Jeanine Parqui de Berghaven uit naar de opgegeven locatie nabij de DSM aan de slachthuisweg.

Ter hoogte van de Stena terminal bij de Britannica kwam de RPA 11 al aan met de vrouw aan boord. Kort hiervoor heeft de bemanning van de RPA 11 de vrouw op adequate wijze aan boord gehaald en warm ingepakt.

De reddingboot Jeanine Parqui is stand-by langszij de RPA 11 gebleven voor het geval iets nodig mocht zijn. Naar omstandigheden ging het redelijk met de vrouw. Ongeveer 17.25 meerden de schepen aan en is de vrouw verder verzorgd door ambulance personeel. De vrouw is naar het Leyenburg ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. Uit onbevestigde bron zou het om dezelfde vrouw gaan die op 8 oktober precies hetzelfde is overkomen.
Bron: Website van de KNRM:  Lees meer
. . .bericht geplaatst op 20 november 2010. . .  terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Hoelang kunnen we nog vissen in de Noordzee?

27 Oktober was op de Belgische zender Canvas/ Ketnet de tweede aflevering van de documentaire 'Biodiversiteit in België' te zien. In deze aflevering maakt evolutiebioloog Dirk Draulans, bekend van de Beagle, een stand van zaken op van de biodiversiteit in de Noordzee. Met andere woorden: de verscheidenheid van levende wezens in de Noordzee.
De conclusies zijn confronterend. Het is algemeen bekend dat door overbevissing het voortbestaan van verschillende vissoorten sterk onder druk komt te staan.

Het blijkt echter dat niet alleen de toestand van de vissen in de waterkolom ernstig wordt beïnvloed door overbevissing, ook de rijkdom aan bodemorganismen werd geleidelijk ernstig aangetast, voornamelijk door de sleepvisserij. Zware vistuigen worden tot een halve meter door de bodem getrokken (boomkorvisserij) en vissen er elk organisme weg, ongeacht of het nu commercieel belang heeft of niet. De soms grote bijvangst gaat vervolgens weer dood overboord. Vooral de Noordzee, waar de boomkor en plankenvisserij zeer populaire technieken zijn, heeft last van dit type bodemverstoring

Bij het beroep zijn er ontwikkelingen om meer toekomstgericht hun vak uit te oefenen. Het lijkt erop dat de nieuwe vismethodes snel ingevoerd moeten worden anders zijn de vissen zoals kabeljauw en tong niet meer voorradig in de Noordzee. Zo zijn door overbevissing de ooit uitgestrekte oester- en mosselbanken voor onze kust verdwenen, en gaan tong en kabeljauw nog steeds verder achteruit. Minder beviste soorten zoals bot en schar worden enigszins gespaard en worden talrijker.

Meer informatie over Belgische visserij van de site van het Vlaams Instituut voor de Zee  Lees meer
Informatie over het Masterplan duurzame visserij voor Nederlandse beroepsvisserij op website van het Produktschap Vis  Lees meer
. . .bericht geplaatst op 04 november 2010. . .  terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Krabben vissen tijdens periode aalvisverbod

Per 1 september 2010 gaan 39 beroepsvissers met aangepaste aalvistuigen vissen op krabben. Zij hebben allen een controleovereenkomst met het Productschap Vis afgesloten. De aanleiding hiertoe is de nieuwe regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De beroepsvissers mogen tijdens het aalvisverbod - volgens het Nederlandse aalbeheersplan geldt hiervoor de periode 1 september 2010 t/m 30 november 2010 - géén aalvistuigen gebruiken om aal te vangen. Door dit verbod kunnen deze vistuigen ook niet voor de visserij op andere vissoorten gebruikt worden. Het gaat daarbij ook om krabben (o.a. wolhand- en Noordzeekrabben). De Minister van LNV heeft een regeling gemaakt om in deze periode beroepsvissers, die op krabben willen vissen vrij te stellen. Vrijstelling wordt verleend onder een aantal voorwaarden.

Eén van deze voorwaarden betreft de verplichting tot het afsluiten van een controleovereenkomst met het Productschap Vis door de visser. In de periode van 1 september 2010 t/m 30 november 2010 zullen door G4S, de controle-instantie van het Productschap Vis, controles op de 39 vissers uitgevoerd worden. Hiernaast blijft de AID reguliere controles uitvoeren.

U kunt het persbericht vinden op de website van Het Produktschap Vis  Lees meer
. . .bericht geplaatst op 24 augustus 2010. . .  terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Kabeljauw stand niet binnen veilige biologische grenzen

Hoewel het bestand Noordzee kabeljauw toegenomen lijkt te zijn sinds het historische dieptepunt in 2006 is het nog steeds zo laag dat de aanwas van jonge gul in gevaar is.

Het vangstquotum voor 2010 is 40.300 ton voor de Noordzee, Skagerrak, Kattegat en het Oostelijk Kanaal. Het quotumadvies op basis van het beheerplan is 32.240 ton. Om het bestand weer zo snel mogelijk binnen veilige biologische grenzen te krijgen moet de vangst volledig stopgezet te worden.

De druk van de visserij op de visbestanden in de Noordzee is in de afgelopen jaren afgenomen. Vooral schol heeft geprofiteerd van deze afname. Het bestand is flink gegroeid en ligt boven het voorzorgniveau. De haringstand stabiliseert, ondanks een lage aanwas. De toestand van de kabeljauw in de Noordzee is nog steeds zorgelijk. Dit blijkt uit de jaarlijkse adviezen van de wetenschappers van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (International Council for the Exploration of the Sea of ICES).

U kunt het persbericht vinden onder andere op de website van Imares  Lees meer
. . .bericht geplaatst op 15 juli 2010. . .  terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Zo stoned
als een garnaal

De garnalen aan de Britse kust worden high van de antidepressiva die daar in veel te hoge concentraties aanwezig zijn. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van de universiteit van Portsmouth.

Het carnavalleske lied van Van Kooten en de Bie: "Zo stoned als een garnaal", blijkt meer en meer waarheid te worden, maar of ze daar ook aan dachten bij het schrijven van het lied betwijfel ik.

U kunt meer informatie vinden over hoe de garnalen in hogere sferen geraken  Lees meer
. . .bericht geplaatst op 8 juli 2010. . .  terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

In het najaar vissen op wolhandkrab

Beroepsvissers mogen onder strikte voorwaarden het komende najaar op krabben vissen.

Het vangstverbod op de aal geldt ook voor 2010, evenals afgelopen najaar. Tijdens deze periode (september tot en met november 2010) is het niet toegestaan om met aalfuiken te vissen. Gedurende deze aankomende periode mag wel op onder meer wolhandkrab en Noordzeekrab worden gevist, mits de aalvistuigen zodanig zijn aangepast dat de aal een ontsnappingsmogelijkheid heeft en een overeenkomst met het Productschap Vis is gesloten.

U kunt meer informatie vinden op de site van Produktschap Vis  Lees meer
. . .bericht geplaatst op 30 juni 2010. . .  terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Politie controleert vissers in regio Rijnmond

De politie heeft samen met Groenvoorziening Zuid-Holland (GZH) en de visfederatie Zuid-Holland afgelopen zondag een visserijcontrole gehouden.

De diensten voerden een controle uit op de naleving van de Visserijwet in de gemeente Vlaardingen en het gebied van Midden-Delfland. Daarbij zijn 80 vissers gecontroleerd. Elf hiervan kregen een bekeuring voor onder meer het vissen zonder vispas en vissen met meer dan twee hengels. Dit politiebericht uit Vlaardingen is gepubliceerd op    www.politieberichten.nl


. . .bericht geplaatst op 28 juni 2010. . .  terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Havenbedrijf start rondritten op nieuw land

Vandaag start het Havenbedrijf Rotterdam met rondritten op het nieuwe land van Maasvlakte 2. FutureLand Express brengt bezoekers van FutureLand dagelijks naar het nieuwste stukje Nederland in wording.

Maasvlakte 2 bestaat uit veel zand. Er is nu vooral werk in uitvoering. Vanuit de Express kunnen bezoekers vanaf het werkterrein zien hoe Nederland groeit. Gaat u voor meer informatie en foto's naar de site van Maasvlakte 2.    Lees meer
. . .bericht geplaatst op 26-juni-2010. . .  terug naar nieuws van zeebaars en gul   
Naar boven

Vervelend gevolg door vissen

Hoek van Holland, 16 juni 2010

Vissers die regelmatig in de Nieuwe Waterweg vissen weten dat er heel veel zwanen fourageren in de Nieuwe Waterweg. Dit kan soms erg lastig zijn tijdens het vissen.

Tijdens het vissen kan er een zwaan door een uitstaande lijn heen zwemmen. Vooral tijdens het nachtvissen is dit erg lastig omdat de zwanen minder goed zichtbaar zijn. Helaas kan dit hele vervelende gevolgen hebben voor de zwaan. Er is niet direct een juiste oplossing voor dit probleem.

Het is wel mogelijk om met de aanwezige zwanen rekening te houden. Als ik zwanen zie aankomen drijven, maak ik even veel herrie en zwaai met mijn armen om ze een blokje om te laten zwemmen. Vaak helpt dit. Soms moet ik echt mijn lijnen laag houden door mijn hengeltop onder water te doen als ze voorbij zwemmen. Bijgaand een nieuwslink naar een bericht op de KNRM site met een verslag van een reddingspoging van een zwaan verstrikt in vislijnen.
Mocht er iemand goede tips hebben om een dergelijk drama te voorkomen aarzel dan niet om een bericht te sturen via de contactbutton.

Leest u voor meer informatie en foto's het verslag op de site van de KNRM.    Lees meer
. . .bericht geplaatst op 18-juni-2010. . .  terug naar nieuws van zeebaars en gu   
Naar boven

Alarm voor omgeslagen visserschip

Scheveningen, 9 juni 2010

Woensdagochtend om half acht werd er alarm gegeven door de Kustwacht voor de bemanning van KNRM Scheveningen. De melding was dat er een schip water maakte.

Direct voeren de reddingboten Kitty Roosmale Nepveu en de Beluga uit. Onderweg werd duidelijk dat de Sch 1 Renzo was gekapseisd en dat de enige opvarende veilig aan boord was van het visserschip SCH 88. Leest u voor meer informatie en foto's het verslag op de site van de KNRM.    Lees meer
. . .bericht geplaatst op 11-juni-2010. . .  terug naar nieuws   
Naar boven

Nieuwe reddingspost in 's-Gravenzande

WESTLAND - De Vrijwillige reddingsbrigade van 's-Gravenzande neemt vrijdagmiddag hun nieuwe reddingspost en een nieuwe reddingsboot officieel in gebruik.

De reddingspost is gebouwd in verband met de bij 's-Gravenzande uitgevoerde kustversterkingswerkzaamheden. De nieuwe boot is nodig omdat de vorige verouderd is.

De post wordt op 11 juni rond 16.00 uur geopend door Jozias van Aartsen, voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden. De reddingsboot wordt gedoopt door de Westlandse burgemeester Van der Tak.
. . .bericht geplaatst op 11-juni-2010. . .  terug naar nieuws   
Naar boven

Vissen bedreigd door geluidsoverlast mens

AMSTERDAM - De verspreiding en voortplanting van vissen wordt bedreigd door geluidsoverlast van mensen. Dat beweren wetenschappers van onder meer de Universiteit Leiden in een nieuwe studie.

Vissen hebben volgens het team van Duitse, Amerikaanse en Nederlandse onderzoekers vooral last van de geluiden van olieplatforms en schepen. Geluidsoverlast zorgt er bijvoorbeeld voor dat vissen vluchten uit de school waarin ze zwemmen.

Ook de communicatie tussen de dieren kan worden verstoord door harde geluiden. Zo ondervinden de dieren hinder bij paringsrituelen en hun vluchtgedrag voor roofdieren. Dat schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Trends in Ecology and Evolution.

Oren


Uit hun studie blijkt dat alle tot nu toe onderzochte vissen geluiden kunnen horen met hun binnenoren of laterale lijnen die langs hun lichaam lopen. Mensen nemen volgens onderzoeker Hans Slabbekoorn van de Universiteit Leiden vaak ten onrechte aan dat vissen niet kunnen horen, omdat de dieren geen zichtbare oren hebben.

"Het fenomeen van geluidsoverlast bij vissen is onderbelicht omdat mensen onderwatergeluiden niet gemakkelijk kunnen horen", verklaart Slabbekoorn op BBC News. "Het niveau en de distributie van geluid onderwater groeit wereldwijd, maar krijgt maar heel weinig aandacht."

Overbevissing


De wetenschappers geven wel toe dat geluidsoverlast niet de meest serieuze bedreiging voor vissen is. De dieren hebben over het algemeen meer last van overbevissing en milieuschade. "Maar de negatieve consequenties van geluidsoverlast komen nog eens bij de gevolgen van overbevissing. Gezamenlijk kunnen deze factoren leiden tot een zeer kritische situatie voor sommige vissoorten", aldus Slabbekoorn.
. . .bericht geplaatst op 1-juni-2010. . . terug naar nieuws   
Naar boven

Parende inktvis in de Oosterschelde

VEENENDAAL - De Nederlandse Onderwatersport Bond verwacht de komende tijd een ware duikgekte in de Oosterschelde (Zeeland). De bond verwacht er sportduikers uit binnen- en buitenland die een glimp willen opvangen van daar broedende sepia's. Deze tienarmige inktvissen weten elk jaar de weg naar Zeeland te vinden.

Vanuit de Atlantische Oceaan en de Noordzee komen de dieren naar de Oosterschelde om te paren, hun eieren af te zetten en te verzorgen en om er te sterven.

De sepia's leven tijdens het broedseizoen dicht onder de kant en zijn goed benaderbaar, aldus de bond. (bron AD.nl)
. . .bericht geplaatst op 1-juni-2010. . . terug naar nieuws op zeebaars en gul   
Naar boven

Bescherming grote vissen kan leiden tot betere visstand

WAGENINGEN - Vissers op de Noordzee moeten de grote vissen sparen en zich meer op vis van gemiddelde grootte richten aldus Fabian Mollet in een proefschrift, waarop hij vrijdag 7 mei 2010 promoveert aan Wageningen UR.

Het sparen van grote vissen leidt tot een kleinere vangst op korte termijn, maar voorkomt dat in de toekomst de vangst veel minder zal worden, aldus Mollet..

Een korte conclusie van het rapport: We kunnen niet langer voorbij gaan aan de door de visserij gedecimeerde visstand. De visserij veroorzaakte evolutionaire veranderingen onder de beviste scholen vis. De vissen worden minder groot en het paaigedrag verandert . Door de wijzigingen in de evolutie van de vissen te negeren kan daarom tot niet duurzaam beheer leiden. Het beschermen van grote vis kan de evolutionaire verandering en de negatieve effecten omkeren
Fabian Mollet deed onderzoek naar de effecten van visserij op de evolutie van schol en tong.

Het proefschrift kunt u   hier  terugvinden.
. . .bericht geplaatst op 7-mei-2010. . . terug naar nieuws   
Naar boven

Aanleg
Maasvlakte 2
verloopt voorspoedig

Twee weken geleden werd door aannemerscombinatie PUMA de grootste hoeveelheid zand ooit in één week in een landwinningproject verzet. Elf sleephopperzuigers brachten in één week 3,8 miljoen m3 zand naar het Maasvlakte 2 gebied, voor zover bekend een wereldrecord.

Afgelopen zondag is de 120 miljoenste m3 zand opgespoten. Daarmee is de helft aangebracht van al het zand dat voor de eerste fase van Maasvlakte 2 tot 2013 nodig is.

Het project ligt daarmee goed op schema. De bouw van de eerste kademuur is in februari gestart en PUMA is begonnen met de aanleg van de harde zeewering aan de noordwestkant van het nieuwe land. Hier is de laatste maanden een schiereiland van ca. 3 km opgespoten. Op dit moment wordt een unieke kraan, de 'Blockbuster', opgebouwd om grote betonblokken te plaatsen als onderdeel van die zeewering. Daarmee gaat de aanleg van Maasvlakte 2 een nieuwe fase in

. . .bericht geplaatst op 3-mei-2010. . .  terug naar nieuws   
Naar boven


Slufterstrand afgesloten voor publiek

Het Slufterstrand bij de huidige Maasvlakte is sinds afgelopen week niet meer toegankelijk voor publiek. Vanaf de start van de aanleg van Maasvlakte 2 is zo lang mogelijk een deel van het strand open gehouden, maar het strand is inmiddels werkterrein geworden. Sinds vorige week is de Noordzeeboulevard (de weg rond de Slufter) daarom afgesloten voor alle verkeer. Het vogeluitkijkpunt 'Lloyd' is hierdoor ook niet meer bereikbaar. De 'Bonte Piet' aan het einde van de Scholeksterroute blijft wel gewoon in gebruik.

Maasvlakte 2 sluit direct aan op de bestaande Maasvlakte. Daardoor verdwijnt het Slufterstrand grotendeels. "Hoewel nooit officieel bestemd voor recreatie, is deze locatie in de loop van de tijd erg populair geworden. Reden genoeg om bij de aanleg van Maasvlakte 2 het verdwijnende strand terug te brengen," aldus Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam. Maasvlakte 2 krijgt in het zuidwesten een zachte zeewering met een nieuw strand. Dit is ongeveer twee keer zo lang als dat van de huidige Maasvlakte. Een verharde weg en circa 1.000 parkeerplaatsen zorgen straks voor een goede bereikbaarheid met auto en fiets. De kuststrook langs Maasvlakte 2 wordt geen strand met boulevard, horeca en dergelijke. Intensieve recreatie past niet goed in het haven- en industriegebied. Wel wordt het nieuwe strand een plek waar mensen straks kunnen genieten van zon, zee, wind en rust. In 2012 gaat het eerste deel van het nieuwe strand van Maasvlakte 2 open. Naarmate de aanleg vordert nemen de mogelijkheden voor recreatie toe. Over een paar jaar hebben verschillende vormen van recreatie hun eigen plek: vogels kijken aan de kant van de Slikken van Voorne, een familiestrand ter hoogte van de Slufter, meer naar het noorden een strand voor (kite-)surfen en andere sportieve activiteiten, en bij de Maasmond een plek voor scheepspotters.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. Mooiweer:
J.J. Mooiweer
Projectleider Omgevingsmanagement
Projectorganisatie Maasvlakte 2
Havenbedrijf Rotterdam N.V.


T +31 (0)10 252 4980
M + 31 (0)6 225 25 180
F +31 (0)10 252 49 65
E JJ.Mooiweer@portofrotterdam.com

. . .bericht geplaatst op 28-april-2010. . .  terug naar nieuws   
Naar boven


Virus in vis aanwezig en tips voor consumptie

Zeevissers mogen graag een gedeelte van hun vangsten mee naar huis nemen voor consumptie. Al enige tijd is bekend dat er een virus in de gevangen vis aanwezig is waar je ziek door zou kunnen worden.

EFSA(European Food and Safety Authority) heeft onderzoek gedaan naar dit virus en heeft hier een dik rapport over gemaakt. Er worden 3 belangrijke tips gegeven om het virus te doden. Het toepassen van één van de 3 tips is afdoende zodat het virus geen mogelijke schadelijke gevolgen heeft bij de consumptie van de zelf gevangen vis.
 1. Eet de vis niet rauw,
 2. Drie manieren van invriezen:
  • invriezen bij -35 graden celcius voor 15 uur
  • invriezen -20 Celcius minimaal 24 uur
  • invriezen -15 graden celcius voor tenminste 96 uur.
 3. De vis +60 graden celcius verhitten voor minimaal 1 minuut.
Voor de samenvatting volg  deze link voor geïntereseerde het gehele rapport van EFSA website.
. . .bericht geplaatst op 25-april-2010. . .  terug naar nieuws   
Naar boven

2 miljoen
sportvissers

Sportvissen is hot, zo blijkt uit een nog lopend onderzoek van IMARES, onderdeel van Wageningen UR, en Sportvisserij Nederland. Anno 2010 telt Nederland ongeveer 2.100.000 sportvissers aldus TNS-NIPO. Dat betekent dat één op de acht Nederlanders er dit jaar één of meer keer met de hengel opuit trekt om naar de waterkant te gaan.

De ruim twee miljoen sportvissers bestaan uit mannen (1,3 miljoen), vrouwen (250.000) en kinderen (550.000). Daaruit blijkt eens te meer dat sportvissen een recreatievorm is die ook prima in gezinsverband kan worden beoefend. Daarbij is de keus binnen de verschillende takken van hengelsport zo groot - wedstrijdvissen, witvissen, karpervissen, roofvissen, zeevissen, vliegvissen - dat er voor ieder wat wils tussen zit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het ledental van hengelsportverenigingen in Nederland het afgelopen jaar met ruim 20.000 nieuwe leden is gestegen. Als je lid bent van een vereniging krijg je de VISpas waarmee je in 90% van het water in Nederland kan vissen.

De hengelsport wordt door veel Nederlanders omarmd. Sportvissers vind je in alle geledingen van de maatschappij: Jong en oud, in de stad en op het platteland, van bouwvakker tot hartchirurg; vissen is voor iedereen. Ook onder bekende Nederlanders treffen we veel sportvissers aan.

De sportvisserij is anno 2010 een belangrijke sector en vertegenwoordigt een groot economisch belang. Zo spenderen de Nederlandse sportvissers samen jaarlijks ruim 700 miljoen euro aan hun liefhebberij. Hun uitgaven variëren van een simpel dobbertje tot de aanschaf van de meest luxe en hightech aluminium visboten. De hengelsport is ook sociaal-economisch een factor van belang. Zo staat de sportvisserijsector garant voor 3300 mensjaren werkgelegenheid. Dit cijfer zal in de (nabije) toekomst naar verwachting verder stijgen.

Meer informatie: www.sportvisserijnederland.nl
. . .bericht geplaatst op 22-april-2010...  terug naar nieuws   
Naar boven

Proef met nieuw oevermateriaal. Is dit een bedreiging voor sportvissers?

Verleden jaar augustus is er een proef gestart met een nieuwe manier om erosie van dijken, taluds en oevers te verminderen.

Op de maasvlakte is een proefvak taludbescherming met GC's aangelegd. Het zinkstuk, dat een diepte van 26 meter en een breedte van 20 meter talud beslaat, werd afgezonken in de Yangtze haven.

Met GC kan een open structuur gebouwd worden die sterk stromingsremmende eigenschappen heeft. Als zo'n structuur aangebracht wordt op de bodem van bijvoorbeeld een haven, of op een dijktalud, vermindert dit erosie. De GC's zijn gemaakt van een biocomposiet, waarbij de gebruikelijke glasvezel vervangen is door een agro vezel, in dit project Hennep.

Op het eerste gezicht lijkt deze constructie erg nadelig voor de kantvissers.
. . .bericht geplaatst op 21-april-2010. . .  terug naar nieuws   
Naar boven

. . . Zeebaarszwerver . . . zeebaarszwerver leren vissen op kabeljauw, zeebaars en gul op de Maasvlakte en Zeeland